Regulamin SSM w Grodzisku

 1. Przyjmowanie osób do schroniska trwa w godz. 16.00 - 21.00, w uzasadnionych przypadkach całą dobę.

 2. Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Turystów korzystających ze schroniska obowiązują przepisy meldunkowe według dowodu osobistego lub paszportu, legitymacji PTSM.

 3. Opłaty regulowane są z góry według cennika.

 4. Od godz 22.00 do 6.00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.

 5. Osoby płci męskie i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach.

 6. Przyjmowanie rezerwacji noclegów odbywa się telefonicznie lub drogą elektroniczną, decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo mają zorganizowane grupy młodzieży szkolnej i akademickiej z nauczycielami oraz goście zaproszeni przez Urząd Miasta Zator.

 7. Pozostałe osoby mogą korzystać z noclegu w ramach posiadanych wolnych miejsc.

 8. Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku.

 9. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki w danym dniu zasłać, łóżka, sprzątnąć pokoje sypialne i kuchnię ( najpóźniej do godz. 9.00) oraz oddać klucze pracownikowi obsługi schroniska.

 10. Kierownik grupy obowiązany jest nocować w schronisku wraz z podopiecznymi.

 11. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w kuchni samoobsługowej.

 12. Picie alkoholu, palenie tytoniu oraz używanie innych środków odurzających jest zabronione.

 13. Za zniszczenia i straty wynikłe w czasie korzystania z urządzeń schroniska odpowiada kierownik grupy, względnie osoba indywidualna, która stratę spowodowała.

 14. Wszelkie straty i zniszczenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi, który określa wysokość odszkodowania.

 15. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone przez turystów.

 16. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiednie zachowanie, dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska be z zwrotu dokonanych wpłat, w przypadku młodzieży szkolnej i akademickiej zawiadamia o tom szkołę, uczelnię, organizacje.

 17. We wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury. Korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska

strona główna